Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn dus niet uitputtend. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website dus niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Indien de gebruiker via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijzen wij de gebruiker erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

© 2013, Aecius juridisch advies, Groningen.

 

Uploadvoorwaarden Drenthe.nl

1. Algemeen

1.1. Stichting Internetplatform Drenthe staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 00157245 en handelt onder de naam Drenthe.nl.
1.2. Het doel van Drenthe.nl is om een database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare content uit de provincie Drenthe aan te kunnen bieden aan bezoekers van de website, alsook eventuele andere websites of uitingen. De invoer en het beheer wordt verzorgd door de partijen die vermeld staan in de database. Toegang is alleen mogelijk via de inlogmodule.
1.3. De gebruiker is degene die inlogt op de website en de inhoud van een bedrijfsprofiel beheerd. Op dit gebruik zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.4. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor alles wat er met diens inloggegevens gebeurt.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze uploadvoorwaarden zijn van toepassing op iedere upload of wijzing van uploads door de gebruiker op Drenthe.nl.
2.2. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om inhoud te uploaden op de website Drenthe.nl geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

3. Uploaden

3.1. Alle gegevens omtrent de geüploade inhoud, zoals de gebruiker deze kenbaar heeft gemaakt op Drenthe.nl, zijn juist en niet misleidend. Onder geen beding mogen deze in strijd zijn met de Nettiquette, wet- en regelgeving en/of de openbare orde of goede zeden. Hieronder vallen beledigingen, misleiding, racistische en gewelddadige uitingen, pornografische inhoud, diffamerende uitingen en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden.
3.2 Voor het uploaden van bedrijfsactiviteit(en) door de gebruiker in de database gelden de volgende aanvullende regels:
• De bedrijfsactiviteit moet altijd plaatsvinden op de in de database opgevoerde locatie.
• De bedrijfsactiviteit moet minimaal 4 maanden per jaar toegankelijk zijn voor het publiek (het mag wel zo zijn dat de bedrijfsactiviteit bijvoorbeeld alleen op zondagmiddag toegankelijk is voor het publiek). Bezienswaardigheden/monumenten die niet toegankelijk zijn voor het publiek, maar wel toeristisch/cultureel interessant zijn, mogen ook in de database worden opgevoerd.
• Uitzondering op de 2 bovenstaande regels zijn de rubrieken: groepsactiviteit en tours- en tochten.
• Het moet voor de bezoeker van de website duidelijk zijn dat de bedrijfsactiviteit in de door de gebruiker gekozen categorie thuis hoort. Dit kan door een goede introductietekst te schrijven (een hotelbar is nog niet zomaar een café!).
• Uw organisatie is eigenaar/uitvoerende instantie van de activiteit of heeft nadrukkelijk de toestemming van de eigenaar/uitvoerende instantie om deze bedrijfsactiviteit in de database te mogen invoeren.
• Evenementen en voorstellingen mogen nooit worden gezien als bedrijfsactiviteit en dienen te worden aangemeld als evenement/voorstelling in het daarvoor bedoelde deel van de database.
• Aanmelden in de categorie fietsroutes of wandelroutes is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Stichting Internetplatform Drenthe. In deze categorieën worden alleen routes geplaatst die door iedereen te lopen/fietsen zijn.
• Activiteiten die alleen in groepsverband mogelijk zijn, mogen alleen worden aangemeld in de categorie ´groepsactiviteiten´.
• Alle bedrijfsactiviteiten mogen in principe slechts 1x ingevuld worden per locatie. De gebruiker mag dus niet voor bijvoorbeeld iedere groepsactiviteit een nieuwe bedrijfsactiviteit ‘groepsactiviteiten' aanmaken. Een B&B mag niet nog een tweede keer als hotel opgevoerd worden. De verschillen tussen de activiteiten kan de gebruiker aangeven in de vrij tekstruimte van de bedrijfsactiviteit. Uitzondering: indien de gebruiker compleet verschillende bedrijfsactiviteiten op een locatie aanbiedt is het wel toegestaan om deze bedrijfsactiviteiten op te voeren, bijvoorbeeld als een hotel, een pizzeria en een sterrenrestaurant op dezelfde locatie aangeboden worden. Bij twijfel dient de gebruiker eerst toestemming te vragen aan de Stichting Internetplatform Drenthe.
3.3 Indien niet aan de uploadvoorwaarden en de in artikel 3.2 beschreven regels is voldaan, dan kan de Stichting Internetplatform Drenthe uw bedrijfsactiviteit blokkeren of verwijderen.
3.4. Door het uploaden van inhoud krijgt Stichting Internetplatform Drenthe het recht deze inhoud voor commerciële doeleinden te gebruiken.
3.5. De website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
3.6. Het is de gebruiker toegestaan om eigen geüploade inhoud aan te passen en te verwijderen.
3.7. De gebruiker vrijwaart Stichting Internetplatform Drenthe voor iedere aanspraak van een derde en alle schade en kosten betreffende de geüploade inhoud.

4. Verplichtingen Stichting Internetplatform Drenthe

4.1. Stichting Internetplatform Drenthe spant zich in om de website zo goed mogelijk weer te geven. Zij garandeert echter niet dat dit te allen tijde, zonder storingen en/of onderbrekingen het geval zal zijn. Zij garanderen evenmin dat de ingevoerde gegevens intact zijn. Stichting Internetplatform Drenthe behoudt zich het recht voor om onderhoud uit te voeren en de website daarbij zo nodig buiten gebruik te stellen.

5. Intellectuele eigendom

5.1. De gebruiker verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat het auteursrecht op de inhoud ligt bij de gebruiker ligt, of dat deze gerechtigd is de inhoud te uploaden.
5.2. Stichting Internetplatform Drenthe verkrijgt een wereldwijd, royalty-vrij en niet intrekbaar recht de content naar eigen goeddunken te gebruiken. Hieronder vallen ook de bedrijfsnaam en het bedrijfslogo van de gebruiker.
5.3. Stichting Internetplatform Drenthe verkrijgt het databankenrecht op de databank als geheel.

6. Slotbepalingen

6.1. De stichting Internetplatform Drenthe verwerkt persoonsgegevens namens de aangesloten ondernemers, verenigingen, stichtingen etc. van diens klanten slechts voor de uitvoering van de overeenkomst en aanpalende activiteiten. De stichting Internetplatform Drenthe treedt hierbij op als bewerker. De regels en voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn volgens Stichting Internetplatform Drenthe niet van toepassing. Uiteraard spant Stichting Internetplatform Drenthe zich in vertrouwelijk met de database als geheel om te gaan. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd Stichting Internetplatform Drenthe te informeren welke aanpassingen er gewenst of noodzakelijk zijn.
6.2. Stichting Internetplatform Drenthe is te allen tijde gerechtigd deze uploadvoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De meest actuele uploadvoorwaarden zullen op de website geplaatst worden.
6.3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6.4. Stichting Internetplatform Drenthe heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

Stichting Internetplatform Drenthe, 22 juli 2013

Voorwaarden online kaartverkoop

Toegangsbewijzen gekocht via deze site kunnen niet geruild of gerestitueerd worden. Indien een evenement waarvoor u via deze site toegangsbewijzen heeft gekocht geannuleerd wordt, krijgt u uw geld terug. Wij nemen in dit geval contact met u op.